Met dank aan onze partners

// Bouwen, mest en milieu

Het Vlaamse platteland is één van de belangrijkste paardenstreken in de wereld. Gezien de beperkte grootte van onze regio, is het aantal kampioenpaarden en -ruiters die er geboren en getogen zijn, zeer indrukwekkend. Ondanks dit succes, stelt de beperkte ruimte op het Vlaamse platteland grote uitdagingen aan de paardensector. Paardenhouderijen slagen bijvoorbeeld er maar moeilijk in om zich op een geschikte locatie te vestigen en alle nodige accommodatie te voorzien.

Ook het milieu en het landschap worden in een kleine, maar drukke, regio als Vlaanderen erg belast. Daarom is het van groot belang dat ook paardenhouders hun activiteiten op een ecologische en visueel aantrekkelijke manier uitoefenen.

 

PaardenPunt Vlaanderen heeft een nieuwe brochure uitgewerkt rond ruimtelijke ordening. Het is niet gemakkelijk om door het kluwen van regels en wetgeving rond ruimtelijke ordening te zien. Wij hopen dat deze brochure u al op de goede weg brengt. Klik hier om de brochure te downloaden. 

 

 

 

Op deze pagina

Hier kan u meer informatie vinden over heel wat (verplichte) maatregelen rond landschap en milieu. De belangrijkste zaken die hier aan bod komen zijn de bouwvergunning, omgevingsvergunning en het mestdecreet.

Op deze pagina kan u ook nog dossiers over weidebeheer, afsluitingen, eigendomsgrenzen, landschappelijke integratie,… doorlezen.

 

Wil u bouwen of verbouwen?
Ga dan altijd na welke vergunningen u hiervoor nodig heeft.

Indien u nieuwe gebouwen, verhardingen, pistes, stapmolens,… optrekt, heeft u een bouw- of omgevingsvergunning nodig. Als deze ontbreekt kunt u niet aan de slag gaan. Om een bouw- of omgevingsvergunning aan te vragen, dient u zich te wenden tot de administratie van uw gemeente.

Voor uw bouwvergunning zal uw gemeente vervolgens, al naargelang de locatie en zone waarvoor u de aanvraag indient, adviezen moeten inwinnen bij bepaalde instanties. Deze adviezen worden meestal gevolgd maar de gemeente is dat niet steeds verplicht. U kan best vooraleer u een aanvraag indient, een verkennend gesprek organiseren waarop zowel de gemeente als alle beoordelende instanties aanwezig zijn.

Lees zeker het dossier ‘Bouwvergunningen’ en 'Omgevingsvergunning', die u in de rechterkolom van deze pagina vindt, voordat u van start gaat. U kan ons ook contacteren voor meer inlichtingen.
» Klik hier voor het dossier 'Bouwvergunningen'.
» Klik hier voor het dossier 'Omgevingsvergunning
» Klik hier om ons te contacteren.

Opgelet: Vooraleer u grond of een accomodatie koopt, dient u nauwkeurig na te gaan of de nodige vergunningen aanwezig zijn of verkregen kunnen worden. Het komt geregeld voor dat paardenhouderijen investeren in een vestiging waar ze uiteindelijk niet de nodige vergunningen voor kunnen verkrijgen.

 

Mestdecreet

Het Mestdecreet bepaalt de maximale toegelaten hoeveelheid bemesting op landbouwgronden. Indien u (onder andere) (meer dan) 2 hectare of meer landbouwgrond exploiteert, of de paarden die op uw grond staan 300 kg fosfaat (of meer) ‘uitstoten’, bent u bovendien verplicht om de hoeveelheid mest die u produceert en gebruikt aan te geven via de mestbankaangifte. Hetzelfde geldt voor de percelen die moeten geregistreerd worden via de Verzamelaanvraag.

Opgelet: Het mestdecreet en de omgevingsvergunning zijn twee verschillende zaken die u ook apart in orde moet brengen.
Indien u stallen (standplaatsen) voor paarden heeft, moet u hiervoor afhankelijk van het aantal stallen en de zone waarin ze liggen, over een omgevingsvergunning beschikken.
Het mestdecreet houdt echter geen rekening met het aantal stallen dat u heeft, maar wel met het aantal paarden dat op uw gronden gehouden wordt. Ook paarden die op uw grond staan maar niet in uw eigendom zijn, (bv. pension) tellen mee.

» Lees de brochure ‘Mestdecreet’,  voor meer info.
» Aarzel zeker niet om ons te contacteren met uw vragen.


// Studiedagen en vergaderingen

Dialoogdagen ruimtelijke ordening en vergunningen (2016 & 2008)
Verslag van de dialoogdag tussen de sector en de overheid (Opgelet: Situatie 2008) » Lees verderBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren


Over dit thema
Hieronder vindt u dossiers, brochures, presentaties,... rond dit onderwerp. Bent u op zoek naar nieuws, FAQ's of regelgeving? Klik dan op de iconen hiernaast.

// Bouwvergunningen en eigendomsgrenzen
Omgevingsvergunning
Op 1 januari 2018 treedt de omgevingsvergunning in heel Vlaanderen in werking. In dit dossier vindt u meer informatie over de omgevingsvergunning. » Lees verder

Beoordeling van bouwvergunningen voor paardenhouderijen in landbouwzone
Criteria die ADLO (Vlaamse overheid) gebruikt bij de beoordeling van bouwaanvragen voor paardenhouderijen in landbouwzone » Lees verder

Huisvesting van een paard
Kort dossier over het huisvesten van paarden. Welk type stal kan ik bouwen, ... » Lees verder

Beschutting op de weide
Online dossier dat de thematiek beschutting op de weide belicht vanuit de reglementering rond dierenwelzijn en ruimtelijke ordening » Lees verder

Regels voor het plaatsen van omheiningen en beplantingen
Overzicht van de regels en vergunningen voor het plaatsen van hagen, bomen, afsluitingen, omheiningen,... met meer informatie over burenhinder, overhangende takken, giftige planten,... » Lees verder

Bijgebouwen onder strikte voorwaarden vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning
Meer over de vrijstelling voor vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte constructies, opslag, binnenverbouwingen, aangebouwde constructies,... » Lees verder

Juridisch kader voor bouwaanvragen van paardenaccommodatie
In dit dossier vindt u een oplijsting van mogelijkheden op gebied van ruimtelijke ordening voor de Vlaamse Paardenhouder, met het wetgevend kader en daarbij ook recente rechtspraak. » Lees verder

// Regelgeving milieu en mest
Mestdecreet
Uitgebreide brochure rond de de mestregelgeving (aangifte, bemestingsnormen, transport van mest, nutriënten,...) » Lees verder

Waar en wanneer kan je mest opslaan/uitspreiden
Kort dossier over de regelgeving betreffende het opslaan/uitspreiden van mest op akkerland. » Lees verder

Fytolicentie
Iedereen die gewasbeschermingsmiddelen professioneel wil gebruiken, verkopen of aanbevelen over een fytolicentie beschikken » Lees verder

MAP 6
Het zesde MestActieProgramma » Lees verder

Verplichtingen bij de afzet en het transport van mest.
Kort dossier rond de verplichtingen die paardenhouders hebben bij de afzet en het transporteren van mest. » Lees verder

Juridisch kader omgevingsvergunning aspect milieu - mestbank - mestopslag - ophalen mest
Kort dossier rond betreffende de voorschriften bij het houden van paarden inzake: - omgevingsvergunning, aspect milieu - landbouwernummer, mestbank, mestopslag, NER’s en de mogelijkheden om mest op te laten halen. » Lees verder

// Wijziging van vegetatie (bomen, struiken,...)
Bomen, vegetatie en kleine landschapselementen verwijderen of aanpassen
Overzicht van de voorwaarden en procedures om bomen, struiken, vegetaties en kleine landschapselementen te mogen verwijderen of aanpassen » Lees verder

// Weidebeheer
Grond van de Zaak
Het Leader project De grond van de zaak focust zich op de bodem in een paardenweide. De meeste paardenweides hebben te weinig koolstof in de bodem en hebben een bodem die uit evenwicht is. » Lees verder

Graslandbeheer
Uitgebreide brochure van de Vlaamse overheid omtrent weidebeheer, graslandvernieuwing, bemesting, giftige planten... » Lees verder

Bemesting van paardenweides
Digitaal dossier rond bodemonderzoek en bemestingsadvies voor paardenweiden » Lees verder

Gras- en hooiland voor paarden: Een ecologische troef
Webdossier met tips om uw weide- en hooiland eenvoudig ecologisch te beheren » Lees verder

Geschikte weideafsluitingen voor paarden
Digitaal dossier rond diverse types weideafsluitingen en de mate waarin ze geschikt zijn voor paarden » Lees verder

// Plattelandsinrichting
Paardenhouderijen integreren in het landschap
Tips voor de streekeigen inrichting van paardenhouderijen (brochure, subsidies, ondersteuning door landschapsarchitecten,...) » Lees verder

De verpaarding van Vlaanderen: probleem of uitdaging?
Dossier over de verpaarding van Vlaanderen » Lees verder


Nieuws

05-12-2022
Natuurlijke beschutting op de weide
PaardenPunt Vlaanderen werkte mee aan het project ‘Natuurlijke beschutting op de weide’.   ...
» Lees verder

29-11-2022
DLV - Infomoment over paarden houden in landelijk gebied - Herbekijk hier!
Paarden zijn, zowel op professioneel niveau als hobbymatig, vaak terug te vinden in het agrarisch landschap. Daarnaast ...
» Lees verder

14-10-2022
DLV-Webinar | Paarden houden in landelijk gebied
Paarden zijn, zowel op professioneel niveau als hobbymatig, vaak terug te vinden in het agrarisch landschap. Daarnaast ...
» Lees verder

28-09-2022
Aandachtspunten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor paardenhouderij in agrarisch gebied
Het bekomen van een omgevingsvergunning voor paardenhouderij in agrarisch gebied is ver van voor de hand liggend....
» Lees verder

17-08-2022
Inspiratieavond: Grazers in het groen? Gewoon doen!
Heb je paarden of kleinvee maar weet je niet goed hoe je hun weide moet inrichten? Wil je weten welke voordelen kleine ...
» Lees verder

24-06-2022
Eindevenement project nutriëntenkring op paardenkracht
Het project Nutriëntenkring op Paardenkracht loopt op een einde. Enkel het eindevenement hebben we nog te goed. ...
» Lees verder

13-06-2022
Wat betekent het stikstofakkoord voor de paardenhouderij?
Eind februari besliste de Vlaamse Regering over het stikstofakkoord. Jullie hebben hier ongetwijfeld al van gehoord. ...
» Lees verder

07-06-2022
DLV zoekt personeel te Ieper!
Het studie- en adviesbureau DLV is op zoek naar een jurist met specialisatie paardenhouderij en een consulent paa...
» Lees verder

02-06-2022
Infoavond: 'Hoe beschermen we onze dieren tegen de wolf?’
De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) en RCC-Belgium organiseren in samenwerking met het Agentschap  Natuur en ...
» Lees verder

01-06-2022
Onderzoek naar de biodiversiteit in paardenweides
In kader van een masterproef onderzoekt Universiteit Gent in samenwerking met de Regionale Landschappen en PaardenPunt ...
» Lees verder

31-05-2022
Herbekijk hier - Webinar: Het stikstofdossier, bedreigingen en kansen voor de paardensector
Het openbaar onderzoek over de stikstofplannen van de Vlaamse Regering is momenteel lopende. Tijdens het kort webinar ...
» Lees verder

31-05-2022
DLV organiseert een seminarie rond paardenhouderij!
Paarden zijn, zowel op professioneel niveau als hobbymatig, vaak terug te vinden in het agrarisch landschap. Daarnaast ...
» Lees verder

24-03-2022
Verplichtingen van paardenhouders bij de afzet en het transport van mest.
Eenieder die minstens 2 ha landbouwgrond in gebruik heeft of 50 are permanent overkapte landbouwgrond in ...
» Lees verder

14-03-2022
Paard in het landschap: inspiratiedag zondag 27 maart
In kader van het plattelandsontwikkelingsproject Paard in het Landschap organiseren de Oost-Vlaamse regionale lan...
» Lees verder

10-03-2022
DLV zoekt consulent paardenhouderij
DLV is op zoek naar een consulent paardenhouderij te Ieper!   Functie Je ondersteunt particulieren ...
» Lees verder

25-02-2022
Landinrichtingsplan ‘Sint-Jansveldbeek’: Een gratis, op maat gemaakt landschapsplan voor uw paardenweide
In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en in kader van het Landinrichtingsproject ‘Sint-Jansveld...
» Lees verder

21-01-2022
Webinar Project Nutriëntenkring op Paardenkracht
Op maandag 21 februari vindt er een webinar plaats rond het project Nutriëntenrking op Paardenkracht. Deze webinar ...
» Lees verder

24-12-2021
Update Covid-19: KB van 23/12/21
Het Koninklijk Besluit dat gepubliceerd werd op 23 december 2021 en in voege treedt vanaf 26 december 2...
» Lees verder

09-12-2021
Webinar van DLV gemist rond zone-eigen of zonevreemd? Herbekijk hem hier!
Ja kan de webinar van DLV hier herbekijken.  Paswoord: G2^P.W^e
» Lees verder

29-11-2021
Webinar DLV | Zone-eigen of zonevreemd | Mogelijkheden in landelijk gebied
De laatste maanden ervaren we een veel strenger beleid in het landelijk gebied voor klanten met een bestaande exp...
» Lees verder

03-05-2021
Oost-Vlaamse paardenhouders bouwen mee aan het landschap
16 Oost-Vlaamse paardenhouders plantten in de afgelopen twee winters samen 521 meter gemengde hagen, 1945 meter gemengde ...
» Lees verder

27-04-2021
Webinar DLV: Paardenhouderij in landelijk gebied gemist? Herbekijk hier!
Heb jij de webinar van DLV gemist en wens je deze te herbekijken? Volgende link blijft nog geldig tot 27/05/2021....
» Lees verder

01-04-2021
Webinar DLV: Paardenhouderij in landelijk gebied
Paarden zijn, zowel op professioneel niveau als hobbymatig, vaak terug te vinden in het agrarisch landschap. Daarnaast ...
» Lees verder

12-03-2021
Webinar 'Ontwormingsmanagement'
Het Departement Landbouw en Visserij organiseert samen met PaardenPunt Vlaanderen een webinar rond ontwormingsman...
» Lees verder

19-01-2021
Nieuwe brochure: Ruimtelijke ordening
PaardenPunt Vlaanderen heeft een nieuwe brochure uitgewerkt rond ruimtelijke ordening.  Vlaanderen is &ea...
» Lees verder

01-12-2020
Webinar DLV: Vergunningen paardensector - Inleiding stedenbouw en stand van zaken
Tijdens het webinar ‘vergunningen in de paardensector’ geven we jou meer toelichting over wanneer je ...
» Lees verder

02-10-2020
Infoavond 'Paarden natuurlijk'
Afgelopen jaar realiseerden het Regionaal Landschap heel wat biodiversiteit om en op paardenweides, ook in Zuid- ...
» Lees verder

01-10-2020
Paardenmest, geen afval maar een waardevolle grondstof: “Nutriëntenkring op paardenkracht”.
Samen met 5 paardenhouders wordt binnen het project “Nutriëntenkring op paardenkracht” (2020-2021) ...
» Lees verder

24-06-2020
Paarden op de weide
De weide is dé plaats bij uitstek waar paarden zich “thuis” voelen. Veelal verblijven ze er in ...
» Lees verder

29-05-2020
Project ‘Nutriëntenkring op paardenkracht’ van start!
Samen met 5 paardenhouders wordt binnen het project ‘Nutriëntenkring op paardenkracht’ gezocht naar ...
» Lees verder

10-03-2020
| GEANNULEERD | Studieavond: Weidegang en ontwormingsmanagement
Het Departement Landbouw en Visserij organiseert samen met PaardenPunt Vlaanderen en de Tuinbouwschool van Merchtem ...
» Lees verder

18-02-2020
| GEANNULEERD | Studieavond Paardenhouderij dinsdag 31 maart
PaardenPunt Vlaanderen en DLV organiseren samen een infoavond paardenhouderij met als thema 'Ruimtelijke ordening ...
» Lees verder

10-02-2020
Resultaten onderzoek naar het oppervlaktegebruik van de paardensector
Op 19 december 2019 lanceerde PaardenPunt Vlaanderen een onderzoek naar het oppervlakgebruik in de paardensector....
» Lees verder

06-02-2020
Kom naar onze stand op Flanders Horse Expo voor advies!
Naar jaarlijkse gewoonte staan wij ook nu weer op onze vertrouwde plaats in hal 5 tijdens Flanders Horse Expo 2020 ...
» Lees verder

28-01-2020
Infoavond 'Vergunningen in de paardenhouderij
De Regionale Landschappen Pajottenland & Zennevallei en Zuid-Hageland werken volop aan het project ...
» Lees verder

11-12-2019
Bodemcafé's
Bodemcafé’s   Op een informele manier vertellen we je alles over de bodem van je paardenweide. ...
» Lees verder

17-10-2019
Ursula von der Leyen luistert naar bezorgdheden paardensector. Eerste vergadering MEP Horse Group
Brussel – Op 15.10 vond in aanwezigheid van nieuw verkozen Commissievoorzitster én amazone Ursula von ...
» Lees verder

01-10-2019
Studieavond 'Paardenhouderij' 30 september
Was u niet aanwezig op de studieavond van 30 september in Hasselt? Geen probleem! U kan hier de besproken PowerPoints ...
» Lees verder

09-09-2019
Studieavond 'Paardenhouderij' 30 september
Op maandag 30 september organiseert het Departement Landbouw en Visserij  samen met de Provincie Limburg ...
» Lees verder

16-07-2019
Save the date: Paard in het landschap!
Op zondag 13 oktober 2019 vindt de Inspiratiedag ‘Paard in het Landschap’ plaats! Wil je als Oos...
» Lees verder

01-07-2019
Het zesde MestActieProgramma: MAP 6
Op 22 mei 2019 werd het zesde mestactieprogramma (MAP 6) voor de periode 2019-2022 goedgekeurd door het Vlaams Pa...
» Lees verder

26-04-2019
Studienamiddag 'Asbest en personeel' door NAVEMA
Op maandag 27 mei organiseert NAVEMA, de beroepsvereniging van de Hippische Ondernemers een studienamiddag over asbest ...
» Lees verder

19-03-2019
Startmomenten Paard in het Landschap Oost-Vlaanderen
De Regionale Landschappen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Schelde-Durme lanceren een nieuw project waarbij ze pa...
» Lees verder

15-02-2019
Studieavond 'Paardenhouderij' 12 maart
Op dinsdag 12 maart organiseert het Departement Landbouw en Visserij
» Lees verder

09-11-2018
Paarden natuurlijk! Naar een natuurlijke integratie van paard en landschap in de leemstreek.
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Regionaal Landschap Zuid-Hageland starten met het project &...
» Lees verder

01-10-2018
Studienamiddag en -avond paardenhouderij 15 en 16 oktober
Op maandag 15 oktober en dinsdag 16 oktober organiseert Inagro
» Lees verder

09-03-2018
Studieavond 'Weidegang en ontwormingsmanagement'
Zoals al in ons eerder nieuwsbericht aangehaald, is het weer tijd om de paarden op de weide te laten. Om op al jullie ...
» Lees verder

01-03-2018
Paard terug op de weide
Paard terug op de weide   Bij de eerste zonnestralen en de stijgende temperaturen verlangen de paarden ...
» Lees verder

30-11-2017
Eerste pakket wijzigingen in Vlaamse ruimtelijke ordening goedgekeurd
Onder impuls van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, krijgt de nieuwe ruimtelijke ...
» Lees verder

14-11-2017
Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet ...
» Lees verder

30-10-2017
Op 1 januari 2018 treedt de omgevingsvergunning in heel Vlaanderen in werking.
Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de m...
» Lees verder

12-09-2017
Inspiratiebrochure voor paard en landschap
De Antwerpse regionale landschappen en de Hooibeekhoeve hebben een handige brochure uitgebracht met tips en advies ...
» Lees verder

01-09-2017
Workshops, wandelingen en animatie op slotmoment Paard en Landschap
Iedereen welkom op 10 september 2017 (Geel)
» Lees verder

01-06-2017
Vilt.be: Paardenhouderij helpt mee aan behoud waardevol grasland
Gisteren publiceerde het Vlaams Infocentrum land- en tuinbouw (Vilt) een bericht omtrent de meerwaarde die de paa...
» Lees verder

09-05-2017
Bedrijfsbezoek aan natuurzadenbedrijf Biodivers: Schrijf nu in!
In het kader van het project ‘Zaad van Hier’, organiseert het Regionaal Landschap Rivierenland op vrijdag ...
» Lees verder

08-05-2017
Paardenweiden essentieel voor natuur en landschap
Groeiende paardenhouderij biedt kansen voor realisatie biodiversiteitsdoelen, erosiebestrijding, ecologie en...
» Lees verder

28-02-2017
Problemen om vergunningen te bekomen voor de paardensector
Dialoogdag ruimtelijke ordening: Lees het volledige verslag
» Lees verder

31-01-2017
Omgevingsvergunning van start op 23 februari 2017
 De omgevingsvergunning De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning ...
» Lees verder

28-11-2016
Paardensector en overheid in dialoog over ruimtelijke ordening
Paardenhouderij economisch, maatschappelijk, sportief, en - zeker niet te vergeten - ecologisch van belang
» Lees verder

09-11-2016
Meer mogelijkheden voor schuilhokken: Vergunningsvrije oppervlakte verhoogd van 20 naar 40 vierkante meter
De Vlaamse regering heeft het besluit “tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning ...
» Lees verder

13-09-2016
Grasland voor paarden: Vernieuwde brochure
Op een gezonde weide voelt een paard zich als een vis in het water. Paardenhouders hebben er alle belang bij hun ...
» Lees verder

06-07-2016
Provincie Antwerpen maakt werk van integratie paard in landschap
Het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) deelt mee dat de provincie Antwerpen werk maakt van een betere ...
» Lees verder

07-06-2016
Nieuw dossier: De verpaarding van Vlaanderen: probleem of uitdaging?
De verpaarding van Vlaanderen is momenteel een erg actueel thema. Hoewel deze kwestie een negatieve connotatie heeft ...
» Lees verder

22-03-2016
Infoavond Paard & Landschap
De paardensector kent de jongste jaren een opmars in het landelijk buitengebied. Daarom start de Antwerpse...
» Lees verder

07-08-2015
Opgelet: Duizenden milieuvergunningen vervallen. Vraag voor 1 september 2015 vernieuwing aan!
Heeft uw bedrijf nog een oude exploitatievergunning afgeleverd door het ARAB? Dan moet u meteen in actie schieten. ...
» Lees verder

09-07-2015
Provincie Oost-Vlaanderen weeft paardenhouderijen en ruiterroutes door landschap
Dat de paardensector van groot belang is voor Oost-Vlaanderen, werd de laatste weken erg duidelijk. De provincie ...
» Lees verder

15-06-2015
Oost-Vlaanderen in volle galop
Actieplan rond ruiter- en mentoerisme werpt met nieuwe Jaarmarktruiterroute reeds eerste vruchten af
» Lees verder

01-12-2014
Vijf jaar Vlaams Paardenloket: Een overzicht
Wil u in detail ontdekken wat het loket sinds 2009 realiseerde? Bekijk dan deze video.
» Lees verder

07-09-2014
Studieavond rond paarden en ruimtelijke ordening | 30 september 2014 - Hasselt
Op dinsdagavond 30 september 2014 (19.30 u.) organiseren de Vlaamse overheid (ADLO) en de provincie Limburg eens ...
» Lees verder

22-08-2014
Bomen kappen en struiken verwijderen kan vaak niet zonder vergunning.
Bomen en struiken verwijderen kan niet altijd zomaar. U moet hiervoor vaak een vergunning hebben. Ook voor het aanpassen ...
» Lees verder

04-06-2014
Uitnodiging conferentie: Going Green - Carbon reduction through nature
Op donderdag 24 en woensdag 25 juni 2014 gaat in Bugh-Haamstede (Nederland) een internationale conferentie door ...
» Lees verder

15-05-2014
Conferentie: Going Green - Carbon reduction through nature
Op donderdag 24 en woensdag 25 juni 2014 gaat in Bugh-Haamstede (Nederland) een internationale conferentie door rond ...
» Lees verder

13-05-2014
Nieuwe brochure rond het Mestdecreet, specifiek voor paardenhouders
De Vlaamse Landmaatschappij publiceert een gloednieuwe editie van de 'Gids Paardenhouderij - Mestdecreet'.
» Lees verder

06-05-2014
Vermijd verdrinking van steenuilen en torenvalken
Paarden voelen zich kiplekker op de weide maar torenvalken en steenuilen vinden er helaas regelmatig de dood.
» Lees verder

06-05-2014
Uitnodiging studieavond rond paardenhouderij en ruimtelijke ordening
Op 20 mei 2014 organiseert het Departement Landbouw en Visserij een studieavond rond paarden en ruimtelijke ordening.
» Lees verder

04-03-2014
Uitnodiging: Cursus paardenhouderij Vlaamse overheid
Het Proef- en vormingscentrum voor de landbouw (Bocholt) en de Vlaamse overheid, departement landbouw en visserij, ...
» Lees verder

02-05-2013
Studieavond: Paarden en ruimtelijke ordening
Op dinsdag 14 mei organiseren de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en KAHO-Sint-Lieven een studieavond over paarden en ruimtelijke ordening.
» Lees verder

12-04-2013
Een landbouwer mest laten voeren op uw weiland
Bent u eigenaar van een klein stuk weiland (minder dan 2 ha), dat u gebruikt als weiland voor uw paard (1 paard) en wil u een landbouwer toestaan om mest uit te voeren op dit perceel? Lees dan hier hoe u te werk moet gaan.
» Lees verder

15-01-2013
Vanaf 10.1.2013 wettelijke verplichting voor paardachtigen op de weide: Ofwel kunnen opstallen, ofwel beschikken over beschutting (natuurlijke beschutting of een schuilhok)!
Vanaf 10.1.2013 zijn er enkele wijzigingen van kracht aan de wet op het dierenwelzijn. De wet voorziet thans uitdrukkelijk dat alle paardachtigen (paarden, ponys, ezels, …) die buiten worden gehouden, moeten kunnen opgestald worden of, indien dit niet het geval is, beschikken over een natuurlijke beschutting of een schuilhok. De wet voorziet dus t
» Lees verder

26-11-2012
Mestopslag op de kopakker
Nieuwe regels vanaf 15 november 2013
» Lees verder

20-06-2012
Paarden passend integreren in het Limburgse landschap
“Paard in Landschap | Ruimte voor paarden”: De nieuwe brochure van de provincie Limburg
» Lees verder

11-10-2011
NIEUW! Forum Boer en Natuur
Op het Forum Boer en Natuur kan je vragen stellen, discussiëren en ervaringen delen rond biodiversiteit in de landbouw. Welke haagsoort kan ik best aanplanten, welk type maaier is het meest geschikt, hoe onderhoud ik een weide in natuurgebied,...
» Lees verder

22-07-2011
Veilige afsluiting voor paarden vrijgesteld van vergunning
Hoewel een houten afsluiting met dwarsbalken voor paardenweiden als ideaal kan worden beschouwd, werden er bij de vzw Vlaams Paardenloket talrijke problemen gesignaleerd om hiervoor een stedenbouwkundige vergunning te bekomen.
» Lees verder

15-04-2011
Paarden op de weide
April wordt traditioneel de grasmaand genoemd. Voor onze paarden is dat goed nieuws aangezien hun natuurlijk biotoop effectief de weide is. Anderzijds schuilen er op de weide voor paarden ook ernstige gevaren.
» Lees verder

01-12-2010
Vlaamse Sectordag Paarden 2010
Foto's, presentaties en reacties
» Lees verder

26-11-2010
Vlaamse Sectordag Paarden 2010 brengt paardenwereld en overheden samen
Bijna 250 geïnteresseerden trotseerden de eerste sneeuwval van 2010 om op donderdag 25 november present te tekenen op de tweede Vlaamse Sectordag Paarden. Ook Vlaams minister-president Kris Peeters was, wederom in drukke tijden, van de partij.
» Lees verder

27-10-2010
Nieuw op onze website: DOSSIER WEIDEAFLUITINGEN
Landbouwconsulent Marc Coussement stelde een dossier samen over de geschikte afsluitingen voor een paardenweide. Hierin zet hij de verschillende mogelijkheden op een rijtje en weegt hij deze af ten opzichte van verschillende aspecten zoals diervriendelijkheid, functionaliteit, ecologie, en het visuele.
» Lees verder

29-09-2010
VLM organiseert internationale conferentie Green Work(s)!
Op 12 en 13 oktober staan de waarde van groene investeringen, biodiversiteit en de inrichting van een multifunctionele open ruimte in randstedelijke gebieden centraal.
» Lees verder

02-08-2010
Vlaams Paardenloket bereikt de kaap van 1000 vragen | Vanaf 1 december 2010 vrijstelling van vergunning in agrarisch gebied voor schuilhokken tot 20 vierkante meter
Op 20 juli 2010 werd het duizendste schriftelijke antwoord van het Vlaams Paardenloket geregistreerd. Los van mondelinge beantwoorde vragen aan de telefoon, op beurzen en bij voordrachten klopten in één jaar tijd dus meer dan 1.000 paardenliefhebbers aan bij het loket voor een schriftelijk advies. Hun vragen betroffen zeer diverse onderwerpen, zoal
» Lees verder

24-03-2010
Verplichte analyse bij vervoer van paardenmest
Nu het bemestingsseizoen en de uitrijperiode weer voor de deur staan, wil de Mestbank alle betrokkenen herinneren aan de analyseverplichting voor paardenmest. Alvorens het te vervoeren moet paardenmest, net als geiten-, schapen- en rundermest, verplicht geanalyseerd worden. Er bestaan wel uitzonderingen.
» Lees verder

09-03-2010
Optimale bemesting van de paardenweide: Meer, gezonder en smakelijker gras voor uw paarden
Gras kan alleen goed groeien als de plantenwortels voldoende voedingsstoffen kunnen opnemen. Bemesting is nodig om het aanbod aan deze voedingsstoffen te verhogen. Het doel van de bemesting is echter niet alleen de grasproductie te verhogen, maar ook ervoor te zorgen dat het geproduceerde gras smakelijk en goed samengesteld is. Dit wil zeggen dat d
» Lees verder

22-02-2010
Verzamelaanvraag 2010: Het e-loket Landbouw en Visserij biedt tal van digitale mogelijkheden
Om de agrarische sector optimaal te kunnen ondersteunen hebben verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid nood aan gegevens van ondernemingen en particuliere personen met landbouwpercelen in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
» Lees verder

Toon meer nieuws

Gerelateerde vragen (FAQ)

Regelgeving
Hieronder vindt u de regelgeving rond dit thema. De recentste teksten staan bovenaan.

Laatste aanpassing: 06/12/2021 12:25:00 - Bannerfoto © Belle Eurlings