// Buitenlandse ruiters en begeleiders in Vlaanderen: Visum, beroepskaart, arbeidskaart

Vlaanderen place to be voor buitenlandse topruiters en begeleiders

Topruiters van over de ganse wereld opereren vanuit Vlaanderen. Onze streek heeft hen immers heel wat te bieden: Een ideale ligging centraal in Europa, een groot reservoir aan wereldpaarden, meer dan degelijke accommodaties, omkadering op topniveau (gespecialiseerde dierenartsen, dierenklinieken, hoefsmeden), begeleiding door topcoaches, ...

Het hoeft niet te verwonderen dat nogal wat potentiële topruiters naar Vlaanderen willen komen om hier verder opgeleid te worden voor de topsport en daarbij gebruik willen maken van de in Vlaanderen beschikbare begeleiding en omkadering op topniveau. Ook hooggekwalificeerde sporttechnische begeleiders worden aangetrokken door wat hippisch Vlaanderen te bieden heeft. Op de wereldruiterspelen te Kentucky bleken de vier best geklasseerde jumpingruiters allemaal het grootste deel van het jaar op Vlaams of Belgisch grondgebied te verblijven en zich te laten begeleiden door een Vlaming: Philippe Lejeune door Dirk Demeersman, Rodrigo Pessoa door Jos Kumps, Eric Lamaze door Gilbert Deroock en Abdullah Al Sharbatly door Stanny Van Paesschen. Om maar te zeggen dat onze paardenexpertise wel degelijk wereldwijd gewaardeerd wordt. We mogen uit dit fenomeen zeker afleiden dat de vele inspanningen die onze regio aan de wereldtop hebben gebracht, hun vruchten blijven afwerpen.

In omgekeerde richting verplaatsen ook heel wat Vlaamse lesgevers zich naar het buitenland. Zij volgen dan vaak een buitenlandse ruiter die eerder hier gevestigd was en zijn training buiten onze landsgrenzen wil verderzetten.


Zowel Vlaamse lesgevers gevestigd in het buitenland als buitenlandse ruiters gevestigd in Vlaanderen vormen een sterke schakel in de internationale vermarkting van onze toppaarden. De Vlaamse lesgevers prijzen onze paarden aan bij hun internationaal cliënteel en buitenlandse ruiters spelen een belangrijke rol bij de verkoop van Vlaamse sportpaarden naar hun thuisland.
Het is dus cruciaal dat buitenlandse (potentiële) topruiters en sporttechnische begeleiders ingelicht worden over de administratieve formaliteiten die ze moeten vervullen om toegang te krijgen tot ons grondgebied en weten hoe en onder welke voorwaarden ze aan een visum raken en een arbeidskaart of een beroepskaart. Dit bleek in praktijk nogal eens voor problemen te zorgen.
 

In dit dossier

Na constructief overleg tussen de Vlaamse paardensector en de bevoegde overheden, werd recent een oplijsting gemaakt van de voorhanden zijnde mogelijkheden en de praktische uitwerking ervan met concrete oplossingen voor concrete problemen. Hiervan kan momenteel reeds gebruik gemaakt worden. Dit dossier geeft een overzicht van de regels, procedures en tips voor de hippische sector.


» Volgende pagina

1. Overzicht documenten en contactpunten

1. Arbeidskaart, beroepskaart en visum

Om als buitenlander werkzaam te zijn in Vlaanderen, moet u over een visum en een beroeps- of arbeidskaart beschikken. EU-onderdanen hebben deze meestal niet nodig. Ook inwoners van enkele landen die niet tot de EU behoren (bv. Noorwegen en Zwitserland) zijn vrijgesteld. Vraag dit na via de contactgegevens onderaan deze pagina.
 

 • Een visum is een toelating om in België te verblijven of om er doorheen te reizen. Het afleveren van visa is de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).
 • De beroepskaart voor vreemdelingen is een machtiging die buitenlanders toelaat om in België zelfstandige activiteiten uit te oefenen. Wil een buitenlander als zelfstandige in België verblijven, dan zal hij/zij geen visum kunnen bekomen zonder beroepskaart. Voor het afleveren van beroepskaarten is de FOD Economie bevoegd.
 • Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, moeten men een arbeidskaart hebben. De werkgever van de betrokkene moet bovendien vooraf voor u een arbeidsvergunning bekomen hebben. Wil u als werknemer in België verblijven, dan zal u geen visum kunnen bekomen zonder deze documenten. De regelgeving voor het afleveren van een arbeidskaart wordt bepaald door de FOD Tewerkstelling en Arbeid. De behandeling van de aanvragen tot het bekomen van een arbeidskaart en de afgifte ervan, zijn echter de bevoegdheid van de gewestelijke overheid waar de werknemer zijn tewerkstelling zal uitoefenen (Gewestelijke Diensten Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren).


Uiteraard kunnen er nog meer documenten vereist zijn, zoals een bewijs van goed gedrag en zeden en een medisch getuigschrift (zie verder).

 

2. Meer info en contactgegevens

Heeft u nood aan informatie over dit onderwerp, dan kan u uiteraard terecht bij het Vlaams Paardenloket, maar ook bij de bevoegde overheidsdiensten.

 

 

PaardenPunt Vlaanderen

» Klik hier om ons te contacteren.

 

Beroepskaarten

Departement Werk en Sociale Economie | Afdeling Juridische Diensten en Erkenningen | Beroepskaarten
Koning Albert II-laan 35 bus 20; 1030 Brussel | T 02 553 08 80 | F 02 553 44 22 | beroepskaart@vlaanderen.be

Arbeidskaarten

Gewestelijke Diensten Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren
» Klik hier voor het kantoor in Brussel.
» Klik hier voor het kantoor in Antwerpen.
» Klik hier voor het kantoor in Limburg.
» Klik hier voor het kantoor in Oost-Vlaanderen.
» Klik hier voor het kantoor in West-Vlaanderen.
 

Visa
Dienst Vreemdelingenzaken
Sven Van Parijs | Attaché | sven.vanparijs@ibz.fgov.be | 02 793 89 96
Sabine Berkvens | Attaché | sabine.berkvens@ibz.fgov.be | 02 793 87 47


» Volgende pagina

2. De beroepskaart

1. Topsport als werknemer of als zelfstandige

Niet-EU-onderdanen die in Vlaanderen professioneel willen sporten in ploegverband (bijvoorbeeld een Congolese voetbalspeler bij Club Brugge of een Amerikaanse basketbalspeler bij Okapi Aalst), krijgen van de gewestelijke overheid redelijk gemakkelijk een arbeidskaart, mits er een zekere loondrempel wordt overschreden. Buitenlandse ruiters die zich in België willen vestigen om van hieruit begeleid te worden in functie van topsport, krijgen uiteraard meestal geen loon of vergoeding uitbetaald en werken niet in ondergeschikt verband. Zij betalen zelfs voor de accommodatie en begeleiding die ze hier krijgen.  In het KB inzake tewerkstelling van vreemdelingen, is er echter geen specifiek statuut voorzien voor sportlui die niet in ploegverband zijn tewerkgesteld.

Velen onder hen verblijven in Vlaanderen met een toeristenvisum dat maximaal 3 maanden geldig blijft en moeilijk verlengd kan worden. Een betere oplossing voor buitenlandse sportlui die niet in aanmerking komen voor het statuut van werknemer, is het statuut van zelfstandige. Niet-EU onderdanen die zelfstandige activiteiten willen uitoefenen in België hebben een beroepskaart nodig.

 

2. Voorstel voor topruiters die zich in Vlaanderen laten begeleiden

De personen die een beroepskaart aanvragen kunnen we dus onderverdelen in twee categorieën: Een eerste categorie betreft zij die economisch actief zijn en een inkomen genieten als zelfstandige. Maar daarnaast bestaat er ook een tweede categorie, namelijk mensen die over voldoende eigen middelen beschikken en de ambitie hebben paardensport op topniveau te beoefenen en zich daarvoor laten begeleiden. Vanuit deze optiek werd in overleg tussen de paardensector en de bevoegde overheden een voorstel ontwikkeld om de toewijzing van beroepskaarten aan topruiters die zich in Vlaanderen willen laten begeleiden, te optimaliseren.

Er werd voorgesteld om voor ruiters/menners die bepaalde financiële waarborgen kunnen bieden, de mogelijkheid te voorzien een verlengbaar visum (beroepskaart) af te leveren voor de periode van 1 jaar. Ook dient er voldaan te worden aan enkele modaliteiten.
 

Financiële waarborgen
De aanvragers moeten:

 • ...aantonen dat ze beschikken over een ziekteverzekering;
 • ...aantonen dat ze beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid;
 • wettelijk in orde zijn wat betreft sociale zekerheid als zelfstandige (eerste categorie) of aantonen dat ze beschikken over voldoende financiële middelen (bedrag nog nader te bepalen) (tweede categorie)


Andere modaliteiten

 • De FEI-erkende federatie van het land van de ruiter dient een aanvraag in om hem/haar toe te laten gedurende 1 jaar in België aanwezig te zijn in functie van een opleiding of omkadering als topruiter en in functie van deelname aan wedstrijden in België en/of daarbuiten. Al deze FEI-erkende organisaties zijn ook erkend door het nationaal Olympisch comité van hun land.
 • De KBRSF wordt gevraagd deze aanvraag te adviseren. KBRSF zal de aanvragen slechts gunstig beoordelen indien de persoon die zal instaan voor de omkadering, en de hippische infrastructuur waar deze zal plaatsvinden, beantwoordt aan het hoogstaand niveau vereist voor een opleiding tot, en een omkadering als, topruiter. Deze persoon zal daartoe waarborgen moeten voorleggen wat betreft de materiële opvang van de buitenlander en de ongevallenverzekering. De ruiter waarvoor de aanvraag gedaan wordt, zal moeten beschikken over de middelen om het te kunnen waarmaken als topruiter, zowel rijtechnisch als financieel. De KBRSF zal in functie van het te verlenen advies elk dossier overleggen met de FEI-erkende federatie die de aanvraag deed.
 • Mits een gunstig advies van de KBRSF wordt een verlengbaar visum voor 1 jaar afgeleverd, waaraan desgevallend nog andere voorwaarden kunnen gekoppeld worden (criminal record, medisch aspect, financiële middelen, …).

 

Opgelet

De dienst Economische Vergunningen distantieert zich van deze voorstellen. Deze adviezen kunnen in het kader van de wetgeving beroepskaarten niet als bindend worden beschouwd. Ze kunnen wel een positief element zijn bij de besluitvorming. Wij raden dan ook alle buitenlandse topruiters die zich voor begeleiding in België voor langere tijd willen vestigen, en voldoen aan de gestelde voorwaarden, aan om een dergelijk dossier op te stellen
» Klik hier om contact op te nemen met KBRSF.
 

3. Aanvragen van een beroepskaart

Het bekomen van een beroepskaart binnen de paardensector is niet eenvoudig maar vormt in de overgrote meerderheid van de gevallen geen probleem. Het is echter wel zo dat de aanvraagprocedures onvoldoende gekend zijn. Meer bepaald gelden volgende regels voor de plaats van indiening van de aanvraag:

U kan terecht:

 • bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land van verblijf voor de persoon die in het buitenland leeft;
 • bij een erkend ondernemingsloket voor de persoon die over een geldig 'immatriculatieattest model A' of een 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister' (sinds 2008 wordt de verblijfstitel die hier wordt bedoeld een 'elektronische verblijfstitel type A' genoemd) beschikt;

Uitzondering: De persoon die omwille van veiligheidsredenen zijn aanvraag niet in zijn land van verblijf kan indienen, mag deze ofwel bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land of bij een ondernemingsloket indienen. Deze laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijk akkoord van de Ministers van Middenstand en van Binnenlandse Zaken. Zij moet aangevraagd worden bij de Minister van Middenstand en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie van de aanvrager bevestigt.

Als de aanvraag van de beroepskaart goedgekeurd is, zal het document via een erkend ondernemingsloket aan de betrokkene worden bezorgd.
 

Meer info over de aanvraagprocedure voor beroepskaarten en de behandelingswijze, kan u terugvinden op de website van de FOD economie. Hieronder kan u ook een Engelstalige verkorte handleiding vinden.

» Klik hier voor meer info.

 

Manual: Obtaining a professional card in Belgium:    Download

 

 

4. Drie criteria voor de toekenning van de beroepskaart

De toekenning van de beroepskaart is ondergeschikt aan de naleving van drie criteria:

 1. Het recht op verblijf op het Belgische grondgebied
 2. Het economisch nut van de vooropgestelde activiteit voor België
 3. Het respecteren van de reglementaire verplichtingen eigen aan het zelfstandigenstatuut en aan de vooropgesteld activiteit


1. Het recht op verblijf op het Belgische grondgebied

Dit is een bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die systematisch wordt geraadpleegd voor aanvragen afkomstig uit het buitenland.
In het geval van een toekenning van de beroepskaart, zal de administratie de diplomatieke post hiervan op de hoogte brengen. De post zal vervolgens op haar beurt de Dienst Vreemdelingenzaken raadplegen rond de toekenning van het visum. De beroepskaart wordt slechts effectief toegekend, via een ondernemingsloket, indien de aanvrager in het bezit is van een visum D, wat noodzakelijk is voor de binnenkomst in België en om er zelfstandige activiteiten te kunnen uitoefenen.
 

2. Het economisch nut

Dit wordt beoordeeld in termen van onder meer productieve investeringen, het creëren van werkgelegenheid, het bevorderen van de export, de economische meerwaarde voor de ondernemingen in België, een vernieuwende, uitzonderlijke of sterk gespecialiseerde activiteit en het beantwoorden aan een economische behoefte. Er kan ook een beoordeling gemaakt worden in termen van een hoog sociaal, cultureel, artistiek of sportief nut.

Om deze beslissing goed te onderbouwen beschikt de dienst beroepskaarten over een ruime onderzoeksbevoegdheid. Men kan hiertoe alle nodige inlichtingen inwinnen alsook alle informatie en adviezen die hij nuttig acht om zijn discretionaire beslissing te onderbouwen.
 

3. Het respecteren van de reglementaire verplichtingen eigen aan het zelfstandigenstatuut en aan de vooropgestelde activiteit

Vooreerst dient te worden gecontroleerd of de persoon wel degelijk zelfstandige is door na te gaan of zijn statuut voldoet aan de opgelegde voorwaarden. De betrokkene mag zich echter slechts inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds indien de beroepskaart werd bekomen. Vervolgens wordt gecontroleerd of hij/zij voldoet aan de voorwaarden voor de uitoefening van de activiteit.
 

5. De beslissing voor het toekennen van een beroepskaart

De behandelingstermijn varieert sterk in functie van verschillende factoren. Zo kan een goed samengesteld dossier reeds binnen de maand afgehandeld worden en een dossier waarbij nog elementen en/of documenten ontbreken een behandelingstermijn van enkele maanden kennen. De behandelingstermijn is mede-afhankelijk van de responstermijn van de aanvrager bij ontbrekende informatie en/of documenten.

De dienst beroepskaarten neemt een beslissing na onderzoek in recht en in feite. Hiertoe kan de dienst zich dus niet aan een willekeurig advies of een willekeurige beslissing (zoals hierboven in punt 1. beschreven) binden.
De voorgestelde procedure om eerst een advies of de voorafgaande toelating van de beroepsfederatie (KBRSF) te vragen, zou in strijd zijn met de wet en zou de beslissing onwettig maken. Echter, is het niet verboden om een advies in te winnen van een federatie voor zover men zich hieraan niet bindt ofwel men de reden rechtvaardigt indien men het toch volgt. Vandaar dat dit advies niet bindend gemaakt zal worden maar wel een positief element kan vormen bij de besluitvorming. Op deze manier zijn de contacten met de KBRSF dus toch mogelijk.

Opgelet: De wetgeving met betrekking tot de beroepskaarten zal in de nabije toekomst overgedragen worden naar de regio's, die elk hun eigen regelgeving zullen hebben.


» Volgende pagina

3. De arbeidskaart

1. Sporttechnische begeleiders versus topruiters en -menners

Buitenlanders die in België willen verblijven op basis van tewerkstelling, hebben altijd een arbeidskaart nodig. Als deze niet is toegekend, kan onmogelijk een visum afgeleverd worden. Uiteraard hebben de meeste Europeanen en inwoners van bepaalde landen buiten de EU geen arbeidskaart nodig (zie eerder in dit dossier).

Veel topsporters zoals basketters bijvoorbeeld, zijn werknemers van een club, en hebben een werkvergunning/arbeidskaart. In het vorige hoofdstuk werd reeds duidelijk dat de meeste topruiters niet in dienst werken en beter een beroepskaart (voor zelfstandige activiteiten) aanvragen. Buitenlandse sporttechnische begeleiders (bv. grooms, assistenten,...), komen daarentegen meestal in dienstverband werken. Zij kunnen dus wel best de piste van de arbeidskaart volgen. Dit geldt uiteraard ook voor de weinige buitenlandse ruiters/menners die hier als werknemer hun sport komen beoefenen.
 

2. Procedures

De werkgever die een niet-EU-onderdaan wenst tewerk te stellen vraagt een arbeidskaart B aan voor betrokkene bij de gewestelijke overheid waar de tewerkstelling zal plaatsvinden (contactgegevens: zie punt 1.). Nadat de werkgever deze arbeidskaart B heeft verkregen, wordt deze bezorgd aan de gemeente. Daar zal de gemeentelijke ambtenaar er een stempel en een handtekening op aanbrengen. Daarna dient de arbeidskaart B aan de werknemer worden bezorgd. Een arbeidskaart B is gekoppeld aan één enkele werkgever en heeft een maximale geldigheid van één jaar.

Voor meer informatie over de procedures, kan u terecht op onderstaande links:

 

3. Problemen op vlak van minimum brutoloon en beroepsprocedure

Om een arbeidskaart te bekomen moet de persoon in kwestie een minimum brutoloon verdienen van 69.400€. Dit bedrag is inclusief RSZ maar exclusief bedrijfsvoorheffing. Dir betekent dat u hier nog ruim 30% bij moet tellen. Ook voordelen in natura mogen worden ingebracht (bv. kost en inwoon). Om te komen tot het maandelijks brutoloon, moet dit gedeeld worden door 13,92.

Vroeger volstond het minimumloon, maar dat is intussen substantieel opgetrokken. Dit als vereiste stellen, zou niet realistisch zijn bijvoorbeeld voor jongeren die hier in dienstverband rijden om naar een hoger niveau te klimmen of voor buitenlanders met specifieke kwaliteiten die onze ruiters nodig hebben voor sporttechnische begeleiding bij hun deelname aan internationale topevenementen zoals de Olympische Spelen.

Voor het bekomen van een arbeidskaarten stelt het inkomen ondanks dit alles nog grote problemen, maar daar is in het kader van de beroepsprocedure een oplossing voor mogelijk. Mits een goede argumentatie, kan men in beroep alsnog een arbeidskaart bekomen, ookal haalt het inkomen niet de gestelde norm:
Liggen de loonvereisten te hoog, dan bestaat de mogelijkheid om tegen een weigeringsbeslissing beroep aan te tekenen op grond van economisch en sociale argumenten. In de administratieve beroepsprocedure zijn afwijkingen mogelijk wegens economische en sociale criteria (bv. een bekwaam begeleider met internationale ervaring, kan de kansen voor onze ruiters op topwedstrijden, zoals de Olympische Spelen, doen stijgen). Dit komt neer op een individuele afwijkingsprocedure waarbij mits concrete en individuele motivering om economische en sociale argumenten een afwijking kan toegestaan worden op voormeld vereist brutoloon van 69.400€ .

 

 

4. Concrete aanpak voor sporttechnisch begeleiders

Het profiel van de bedoelde sporttechnisch paardenbegeleider kan als volgt omschreven worden:
 

“Persoon die op hoog niveau professioneel paarden begeleid van wedstrijdruiters. De begeleiding bestaat uit het toezicht op de verzorging van de paarden, het zelf rijden of het toezicht op het rijden van de paarden, het wedstrijdklaar maken van de paarden, het vervullen van de administratieve formaliteiten in functie van deelname aan wedstrijden, het organiseren en het uitvoeren van het transport van de paarden naar wedstrijden”.


Het blijkt op het terrein het effectief zeer moeilijk om voor deze functie de geschikte personen te vinden.

Net zoals bij de beroepskaart (zie eerder), werd voorgesteld om een procedure te voorzien om een verlengbaar visum (arbeidskaart) voor de periode van 1 jaar af te leveren voor de functie van sporttechnisch paardenbegeleider. KBRSF moet dan een advies uitbrengen over het niveau van de sporttechnische begeleider die de aanvraag doet, en over het niveau van degene waarvoor hij deze functie zou uitvoeren. Dit dossier zou vervolgens kunnen aangewend worden in de administratieve beroepsprocedure, waar het dan wel een individuele behandeling krijgt. Wij raden degenen die hiervoor in aanmerking kunnen komen dan ook aan om dergelijk dossier op te stellen.
» Klik hier om contact op te nemen met KBRSF.

 

 

5. Eventuele piste voor de toekomst: Knelpuntenberoep

Indien de werknemer een knelpuntberoep uitoefent, wordt een soepelere procedure toegepast om een arbeidskaart aan te vragen. Een lijst met knelpuntberoepen wordt per gewest opgemaakt door de overheid. Misschien kan in die richting een mogelijke oplossing gevonden worden, maar momenteel bestaan er binnen de sportsector geen knelpuntberoepen.


» Volgende pagina

4. Het visum

1. Dienst Vreemdelingenzaken

Nadat de buitenlander een beroepskaart of arbeidskaart heeft bekomen, kan hij/zij een visum aanvragen. Visumaanvragen worden behandeld door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Deze dienst behandelt elke visumaanvraag apart en individueel.

Bij een aanvraag van een visum op basis van een arbeidskaart, dient er geen arbeidsovereenkomst meer te worden voorgelegd. Deze moest immers,  in het kader van de aanvraag van de arbeidskaart B, reeds bij de gewestelijke overheid voorgelegd worden. Bij iemand die wordt tewerkgesteld, is het ook steeds duidelijk door wie de betaling gebeurt.

Er moet ook een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de topsporter en zijn personeel dat eventueel meekomt uit het buitenland. Bij deze laatste gaat het duidelijk om werknemers in loondienst en zal het bezit van een arbeidskaart een absolute voorwaarde zijn om een visum te kunnen toekennen. Indien nodig neemt DVZ contact op met de tewerkstellingsdiensten om dergelijke dossiers zo snel mogelijk te kunnen behandelen.
 

2. Aanvraagprocedure voor een visum

Niet-EU-onderdanen kunnen een verblijfsaanvraag (visumaanvraag) indienen...

 • op basis van een werkvergunning (een arbeidskaart B) voor mensen die in België arbeid zullen verrichten in een hiërarchische relatie of;
 • op basis van een vergunning tot het uitvoeren van zelfstandige activiteiten (een beroepskaart).

 

De procedure om deze zaken te bekomen, beschreven we reeds in de voorafgaande hoofdstukken van dit dossier.

Voor de aanvraag van de initiële verblijfsmachtiging zijn er twee mogelijkheden.

 

A. De betrokkene verblijft nog in het buitenland

Waar aanvragen?
In dit geval dient betrokkene zich te begeven naar de Belgische ambassade die bevoegd is voor zijn/haar land van herkomst of voor het derde land waar betrokkene legaal verblijft. De betrokkene dient er een aanvraag te doen tot het bekomen van een visum D met als motief van verblijf 'werknemer' of 'zelfstandige'.

Voor te leggen documenten

 • De betrokkene dient in het bezit te zijn van een internationaal reispaspoort, dat nog een volledig jaar geldig is. Deze persoon moet eventueel ook in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel van het derde land waar hij/zij verblijft.
 • De betrokkene dient zijn arbeidskaart B voor te leggen. Deze is gekoppeld aan één enkele werkgever en heeft een maximale geldigheid van één jaar. Indien het gaat om een zelfstandige, volstaat een kopie van de beroepskaart (doorgaans krijgen beroepskaarten een geldigheid van twee jaren) of het bericht van de FOD Economie dat de door de betrokkene ingediende aanvraag tot het bekomen van een beroepskaart wordt goedgekeurd en deze zodra hij/zij in België is aan hem/haar bezorgd zal worden via een erkend ondernemingsloket.
 • De betrokkene dient een maximum zes maanden oud medisch attest voor te leggen dat refereert aan de in de bijlage van de vreemdelingenwet vermelde ziekten en aandoeningen. Hij/zij zal zich moeten onderwerpen aan een medisch onderzoek bij een door de Belgische diplomatieke post goedgekeurde en aangeduide arts. Indien de betrokkene een besmettelijke ziekte of aandoening heeft die in de bijlage van de vreemdelingenwet staat vermeld, kan de Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfsmachtiging weigeren omwille van bescherming van de Belgische volksgezondheid.
 • De betrokkene dient een maximum zes maanden oud blanco uittreksel uit het strafregister van het laatste land waar betrokkene gevestigd was voor te leggen. Indien betrokkene geen blanco uittreksel uit het strafregister heeft, wordt dossier per dossier bekeken of de begane feiten voldoende zwaar zijn om hem/haar de verblijfsmachtiging te ontzeggen omwille van feiten van openbare orde.


Indien de betrokkene bij de Belgische ambassade de juiste documenten voorlegt en er voor het overige geen negatieve indicaties zijn, kan de ambassade zelf (maw 'ambtshalve') een visum D met als visumcode B14 (visum D op basis van een arbeidskaart B bekomen) of B15 (visum D op basis van een beroepskaart bekomen) aan hem/haar afgeven. Indien de betrokkene niet alle documenten voorlegt of de ambassade twijfelt over de voorgelegde documenten, zal de ambassade de aanvraag aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel overmaken. Dit kan op elektronische wijze, maar de meerderheid van de dossiers wordt via de beveiligde diplomatieke post naar België verstuurd.

Indien aan de betrokkene een visum D werd verleend, zal hij/zij zich na aankomst in België met zijn paspoort waarin het visum is aangebracht, na acht werkdagen moeten aanmelden bij de gemeentelijke diensten van zijn verblijfplaats. Daar zal hij/zij ingeschreven worden in het vreemdelingenregister en na een positieve woonstcontrole door de gemeentelijke diensten een zogenaamde 'bijlage 15' verkrijgen. Een bijlage 15 is een document dat afgegeven wordt wanneer de procedure tot inschrijving in het vreemdelingenregister is opgestart door de gemeente in afwachting van de afgifte van de echte verblijfstitel van betrokkene. De bijlage 15 is noch een verblijfstitel noch een reisdocument. Tegelijkertijd met de afgifte van de bijlage 15 wordt er door de gemeentelijke dienst voor betrokkene een tijdelijke verblijfstitel, een elektronische A-kaart, aangevraagd. De geldigheid van deze elektronische A-kaart is beperkt tot de geldigheid van de arbeidskaart B of beroepskaart plus drie maanden. De effectieve aanmaak van de verblijfstitel gebeurt door het bedrijf dat ook de identiteitskaarten van de Belgen aanmaakt. De kostprijs van de aanmaak wordt gemeentelijk bepaald en de effectieve aanmaak duurt in de normale procedure drie weken. Tegen een hogere kost kan de duurtijd van de effectieve aanmaak versneld worden.

 

 

B. De betrokkene verblijft reeds in België

Indien de betrokkene reeds in België verblijft, kan hij/zij op analoge wijze een verblijfsmachtiging als werknemer/zelfstandige aanvragen bij de gemeentelijke diensten van zijn verblijfsplaats. Naast personen met een toeristenvisum, gaat het meestal om mensen die reeds in België verblijven op basis van een ander verblijfsstatuut (bijvoorbeeld iemand met een verblijfstitel op basis van gezinshereniging die een eigen verblijfsstatuut als zelfstandige wenst te bekomen). Hier dient te worden opgemerkt dat het meestal gaat om mensen die een arbeidskaart B hebben, gezien aanvragen tot het bekomen van een beroepskaart bij mensen die in België zijn op basis van een toeristenvisum normaliter onontvankelijk worden verklaard.

Een dergelijke aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfstitel op basis van het verblijfsstatuut werknemer/zelfstandige hier in België, wordt een "statuutwijziging naar werknemer/zelfstandige" genoemd. Bij een dergelijke aanvraag dienen dezelfde documenten worden voorgelegd als bij een aanvraag voor een visum D bij een Belgische ambassade. Indien betrokkene een dergelijke aanvraag bij de gemeentelijke diensten van zijn verblijfplaats indient in legaal verblijf en alle noodzakelijke documenten voorlegt, kan de gemeentelijke dienst zonder de DVZ te raadplegen ambtshalve de betrokkene inschrijven in het vreemdelingenregister en na een positieve woonstcontrole aan de betrokkene, na een bijlage 15, een tijdelijke verblijfstitel – een zogenaamde elektronische A-kaart – beperkt tot de geldigheid van de arbeidskaart B of de beroepskaart plus drie maanden, afgeven.

 

 

3. Aanvraag van de vernieuwing van de verblijfstitel

Personen die in het bezit zijn van een elektronische A-kaart dienen zich tussen de 45ste en de 30ste dag voor het vervallen van hun A-kaart aan te melden bij de gemeentelijke diensten van hun verblijfplaats en er een aanvraag voor de vernieuwing van hun verblijfstitel in te dienen. Niet-EU-onderdanen die onder het verblijfsstatuut werknemer/zelfstandige in België verblijven, moeten ter vernieuwing van hun A-kaart een nieuwe geldige arbeidskaart B/beroepskaart voorleggen. De aanvraag dient steeds door de gemeentelijke diensten aan DVZ te worden bezorgd, waarna deze door de dienst zal worden behandeld. Bij een positieve beslissing zal aan de gemeentelijke diensten gevraagd worden een nieuwe tijdelijke verblijfstitel – een zogenaamde elektronische A-kaart – met een geldigheid conform de reeds aangehaalde regels voor betrokkene aan te vragen en aan betrokkene af te geven.

 

 

4. Intrekking van de verblijfstitel

Een verblijfstitel kan worden ingetrokken/niet meer verlengd worden door middel van een bevel om het grondgebied te verlaten binnen de dertig dagen indien:

 • er geen nieuwe arbeidskaart/beroepskaart meer kan worden voorgelegd,
 • de betrokkene ten laste valt van de Belgische sociale zekerheid
 • het verblijfsrecht op een frauduleuze manier is bekomen,

 

5. Afgifte B-kaart voor langere verblijven

Nadat de betrokkene reeds een aantal jaren met een tijdelijke verblijfstitel/de elektronische A-kaart in België verblijft, zal aan hem/haar op een bepaald moment een verblijfstitel met een onbeperkt karakter, een zogenaamde elektronische B-kaart met een geldigheid van vijf jaar, worden toegekend. Het moment waarop dat gebeurt verschilt van dossier tot dossier. Het toekennen van een B-kaart valt immers onder de discretionaire bevoegdheid (er zijn geen wettelijke regels voor) van de Staatssecretaris. Het is een gunst, geen recht. Toch bestaan er interne richtlijnen inzake economisch migranten. Er dient geen formele aanvraag tot het bekomen van een B-kaart worden ingediend. Elk dossier wordt bij de (twee)jaarlijkse aanvraag tot het verlengen van de verblijfstitel onderzocht op het feit of er al dan niet een B-kaart kan worden afgegeven aan betrokkene. Tenzij negatieve indicaties, wordt normaliter aan betrokkene een B-kaart toegekend na 5 jaren verblijf onder A-kaart op basis van arbeidskaart B of beroepskaart. Hiervoor begint DVZ te tellen vanaf de datum van afgifte van de eerste A-kaart. Het voornaamste voordeel van het bekomen van de B-kaart is dat betrokkene voortaan vrijgesteld is van het bezit van arbeidskaart of van beroepskaart.


» Volgende pagina

5. Andere mogelijkheden

Er bestaan nog enkele andere mogelijkheden die bekeken kunnen worden door buitenlandse ruiters, menners en begeleiders die in Vlaanderen willen verblijven. Deze zijn echter van kortere duur of minder haalbaar dan de hiervoor besproken pistes.

1. Toeristenvisum

Vaak hebben mensen die hier niet als werknemer (arbeidskaart) aanwezig zijn, een toeristenvisum voor 3 maanden. Dit kan echter niet verlengd worden en de persoon in kwestie zal na die periode  voor bepaalde tijd moeten terugkeren naar zijn/haar land van herkomst. 

2. Paspoort

De onderdanen van een veertigtal landen hebben zelfs geen toeristenvisum, visum C, nodig om naar de Schengenzone (26 Europese landen waaronder België) te kunnen afreizen voor een verblijf van maximum 90 dagen in dit hele gebied. Personen met de nationaliteit van deze landen, bijvoorbeeld Amerikanen, mogen op basis van hun paspoort alleen, drie maanden op zes in België verblijven (of zes maanden op een jaar, weliswaar niet aan één stuk). Desalniettemin dienen niet-EU onderdanen die op deze wijze in België verblijven een arbeidskaart B of een beroepskaart bezitten, wanneer ze tijdens het verblijf arbeidsprestaties in ondergeschikt verband verrichten of zelfstandige activiteiten verrichten.

 

3. Renteniers

Personen die over voldoende bestaansmiddelen beschikken, effectief een maandelijks inkomen hebben en sterk verbonden zijn met België (hier gewerkt of gestudeerd hebben bv.), kunnen aanvragen om als rentenier in ons land te verblijven. Gezien ruiters, menners en begeleiders meestal in het verleden geen sterke band met België hebben gecreëerd, is dit vaak geen optie.

4. Student

Via erkende onderwijsinstellingen kan aangevraagd worden om als student in België te verblijven. Dit is uiteraard meestal niet van toepassing op mensen die als topruiter, -menner, of sporttechtnisch begeleider in ons land willen verblijven.

Laatste aanpassing: 16/06/2014 16:09:00 - Bannerfoto © Katrien Van Miert