// Bouwvergunningen

Aan de beperkte ruimte in Vlaanderen worden verschillende, vaak tegenstrijdige, eisen gesteld. Bedrijven willen uitbreidingsruimte en mensen hebben behoefte aan comfortabele woningen. Tegelijkertijd moet er ook voldoende open ruimte zijn voor landbouw en natuur. Al die wensen zijn op zichzelf waardevol, maar ze kunnen niet in elk concreet dossier worden verzoend.
Daarnaast kunnen nieuwe inplantingen en verbouwingen ook op het milieu wegen. Denk maar aan paardenmest, het afvalwater van een wasplaats, eventuele grondwaterwinning voor de irrigatie van een piste, de opslag van groenvoeders, ....

Bouwvergunning, milieuvergunning en mestbank

Indien u nieuwe gebouwen, verhardingen, pistes, stapmolens, enzovoort optrekt, heeft u een bouw- en eventueel een milieuvergunning nodig. Als één van deze twee ontbreekt kunt u niet aan de slag gaan.
» Klik hier voor meer informatie over milieuvergunningen.

Opgelet: De milieuvergunning staat los van de mestbankaangifte. Dit zijn twee verschillende zaken die u apart in orde moet brengen.
» Klik hier voor meer info over het Mestdecreet.

Procedure voor bouwvergunningsaanvragen

Om een bouwvergunning aan te vragen, dient u zich te wenden tot uw gemeentediensten. De gemeente zal vervolgens al naargelang de locatie en zone waarvoor u de aanvraag indient, adviezen moeten inwinnen bij bepaalde instanties. Deze adviezen worden meestal gevolgd maar de gemeente is dat niet steeds verplicht.

Enkele voorbeelden
  • Ruimtelijke ordening: Alle zones/locaties | Bindend
  • Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO): Agrarisch gebied | Niet-bindend

De meeste paardenhouderijen vragen vergunningen aan in agrarisch gebied. Deze zone is enkel beschikbaar voor professionele landbouwbedrijven. Hoewel ADLO voor aanvragen tot verbouwingen enigszins meer soepele criteria vooropstelt, is men bij het beoordelen van aanvragen in landbouwzone zeer strikt.
» Klik hier voor meer informatie over de criteria die ADLO gebruikt bij de beoordeling van bouwaanvragen in landbouwzone.

Het is aan te bevelen u zeer goed te informeren alvorens een aanvraag in te dienen en een gezamenlijk overleg te plegen met de gemeente enerzijds en de advies verlenende organisaties anderzijds.

Momenteel is het enorm moeilijk om een bouwvergunning te bekomen voor hippische infrastructuur. PaardenPunt Vlaanderen werkt er hard aan om hier verandering in te brengen. Zo organiseerden we reeds twee dialoogdagen om pijnpunten bloot te leggen en oplossingen voor te stellen.
» Klik hier om de verslagen van deze bijeenkomsten te bekijken.

Voor meer algemene informatie over ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vergunningen kan u ook terecht op de website 'Ruimtelijke ordening in Vlaanderen'. U vindt er wetgeving, publicaties, formulieren, links en vaakgestelde vragen.
» Klik hier om naar de website te gaan.

Heb ik een vergunning nodig?

Ga sowieso steeds na of een bouwvergunning vereist is vooraleer u van start gaat met eender welke aanleg of constructie. Niet alleen voor het optrekken van stallingen, maar ook voor het aanleggen van bepaalde buitenpistes of de bouw van een stapmolen is bijvoorbeeld een vergunning vereist. Houten omheiningen en schuilhokken zijn dan weer sinds kort vrijgesteld in bepaalde gebieden indien ze aan welbepaalde voorwaarden voldoen.
» Klik hier voor meer informatie over de vrijstelling van houten omheiningen.
» Klik hier voor meer informatie over de vrijstelling van schuilhokken.
» Klik hier voor meer informatie over de vrijstelling van bijgebouwen en stallen.
» Klik hier voor meer informatie over de vergunningsplicht mbt de aanleg van buitenpistes.
» Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden voor de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor tijdelijke constructies.

Contacteer ons

Deze materie is niet eenvoudig. Aarzel dan ook zeker niet om ons te contacteren met uw vragen.
» Klik hier om ons te contacteren.

Indien gewenst kan u op onze experten beroep doen voor persoonlijk advies, bijstand op overlegvergaderingen, begeleiding bij het opstellen van uw dossier,...
» Klik hier voor meer info.Laatste aanpassing: 28/06/2017 11:56:05 - Bannerfoto © PaardenPunt Vlaanderen - KVM