Met dank aan onze partners

// Frequently Asked Questions (FAQ)

Moet ik voor de aanleg van een buitenpiste een bouwvergunning hebben? Onder welke voorwaarden kan dat in landbouwzone?

Voor de aanleg van een buitenpiste is een bouwvergunning vereist van zodra er een aanmerkelijke reliëfwijziging mee gepaard gaat. Wanneer dit het geval is, volstaat het dus niet om enkel een melding aan de gemeente te doen.

Aanmerkelijke reliëfswijziging

Telkens een aanmerkelijke reliëfwijziging wordt uitgevoerd, is een bouwvergunning vereist, ongeacht de benaming van wat gerealiseerd wordt: paddock of buitenpiste.
Het uitgraven en opnieuw opvullen wordt beschouwd als een reliëfwijziging. Wat als "aanmerkelijke" reliëfwijziging wordt beschouwd is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of buitenpistes waarvan de reliëfwijziging NIET "aanmerkelijk" is, vergunningsplichtig zijn. Het wegnemen van de graszoden, een tiental cm uitgraven en weer opvullen met zand, houdt in principe zelfs géén reliëfwijziging in…

Als aanmerkelijke reliëfwijziging wordt onder meer beschouwd: "elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of functie van het terrein wijzigt". Enkele voorbeelden van reliëfwijzigingen waarbij de aard of functie van het terrein wijzigen, zijn het afgraven van een 10 centimeter dikke humuslaag in natuurgebied of het aanleggen van parkeerplaatsen op een weiland in landbouwgebied door het ophogen met steenslag. Deze werken zijn vergunningsplichtig van zodra de reliëfwijziging aanmerkelijk is. Zoals gesteld is niet duidelijk wat dit inhoudt. Ook als de aard of functie van het terrein dezelfde blijft, kan een reliëfwijziging aanmerkelijk zijn, omwille van zijn omvang. Reeds jarenlang wordt hiervoor meestal het criterium van 50 centimeter gehanteerd, ook al staat dit niet letterlijk in de regelgeving. Is de ophoging of uitgraving groter, dan is doorgaans een vergunning vereist.

In ieder geval zijn buitenpistes vergunningsplichtig wanneer ze gepaard gaan met het plaatsen van verlichting, afsluitingen en andere vergunningsplichtige werken.

Opgelet: Door de stedenbouwkundige inspectie wordt er (afhankelijk van de provincie) zwaar getild aan buitenpistes die niet vergund zijn en worden er PV’s opgesteld.

Zelfs als er geen vergunning nodig is, moet men nog altijd zorgen dat de reliëfwijziging niet in strijd is met de bepalingen van het burgerlijk wetboek. In artikel 640 is namelijk het volgende vastgelegd:

“Lager gelegen erven zijn gehouden jegens de hoger liggende, het water te ontvangen dat daarvan buiten ’s mensen toedoen natuurlijk afloopt. De eigenaar van het lager gelegen erf mag geen dijk opwerpen waardoor de afloop verhinderd wordt. De eigenaar van het hoger gelegen erf mag niets doen waardoor de erfdienstbaarheid van het lager gelegen erf verzwaard wordt”.
Ook moet men opletten voor bijzondere regels. Zo staat in sommige verkavelingsvergunningen vermeld dat geen enkele reliëfwijziging is toegelaten.

Driepartijenoverleg

Voor concrete vragen over uw dossier dient u zich te wenden tot de voor ruimtelijke ordening bevoegde administratie binnen uw gemeente.
Om een bouwvergunning aan te vragen, dient u zich eveneens te wenden tot uw gemeentediensten. De gemeente zal vervolgens al naargelang de locatie en zone waarvoor u de aanvraag indient, adviezen moeten inwinnen bij bepaalde instanties. Deze adviezen worden meestal gevolgd maar de gemeente is dat niet steeds verplicht.

Het is aangewezen een voorafgaand verkennend gesprek te voeren met de administraties die bij de bouwaanvraag zullen moeten tussenkomen. Meestal zijn dit:
 • de bevoegde personen van de gemeente
 • desgevallend RWO
 • wanneer het een project in landbouwzone betreft, ook de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO)
» Klik hier voor meer informatie over het indienen van een bouwaanvraag. 

 

Landbouwzone

De Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO), dient voor bouwaanvragen in landbouwzone een verplicht, maar niet bindend, advies af te leveren. Dit advies is weliswaar niet bindend doch wordt in praktijk zeer vaak door de gemeente gevolgd.

In agrarisch gebied wordt door ADLO als vereiste voor het geunstig adviseren van een vergunningsaanvraag voor een buitenpiste gesteld, dat het moet gaan om een professionele paardenhouderij met agrarische activiteit. In landbouwzone worden in principe voor nieuwe inplantingen enkel vergunningen afgeleverd voor volwaardige professionele landbouwbedrijven, dus paardenfokkerijen, opfokbedrijven, paardenmelkerijen en recent ook africhtingsstallen. Deze activiteiten worden aanvaard als zuivere landbouwactiviteit. De uitbater moet landbouwer in hoofdberoep zijn of worden en het moet een leefbaar bedrijf zijn. De Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling is bij het verlenen van haar (niet-bindend) advies, strikt voor nieuwe inplantingen in landbouwzone, doch soepeler voor uitbreiding of functiewijzigingen van reeds bestaande inplantingen naar para-agrarische activiteiten. Dat wordt geval per geval bekeken. Voor nieuwe inplantingen wordt het advies van ADLO centraal verleend. Voor bestaande inplantingen wordt het advies gegeven door de buitendiensten.

ADLO heeft, op veelvuldige vraag van de gemeenten, een visie ontwikkeld, specifiek rond buitenpistes, vanuit landbouwkundig oogpunt, los van de bestaande (onduidelijke) wetgeving. Vanuit de overweging wat schadelijk is of kan zijn voor de landbouwstructuur en wat weinig tot geen schadelijke effecten genereert, kwam ADLO tot navolgende conclusie ivm buitenpistes in landbouwzone:
 • Enkel in aansluiting bij woning en stal
 • Professionele buitenpiste (geopad, drainage, verlichting,…) enkel mogelijk voor professionele paardenhouderijen
 • Eenvoudige buitenpiste ook mogelijk voor niet-professionelen
  • Geen aan- of afvoer van vreemde materialen als steenslag, textielsnippers,… en de teelaarde blijft op het perceel
  • Bestaat enkel uit zavel
  • Dient opgeruimd te worden na gebruik
  • Beperkte afmetingen: max. 20m x 40m
  • Enkel eigen gebruik.

Op onze website vindt u een uitgebreide brochure over het beoordelingskader van ADLO.
» Klik hier om naar de brochure te gaan.

Conclusie

De beslissing wordt uiteindelijk door de gemeente genomen. Wij wijzen op het belang van een goed onderbouwd en gemotiveerd dossier.
Wij raden in ieder geval aan om toch een vergunning aan te vragen bij de gemeente om zeker te zijn dat er achteraf geen problemen komen.BewarenBewarenBewarenBewaren

Andere vragen in deze categorie


Laatste aanpassing: 28/06/2017 14:26:26 - Bannerfoto © photoXpress